Thành phố Bắc Ninh hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...